Danh sách vật phẩm nhóm Set quần áo

Yêu cầu khi mua vật phẩm

Sắp xếp lại túi đồ sau đó thoát game, yêu cầu số chỗ đựng đồ phải lớn hơn số lượng vật phẩm mà bạn muốn mua